1. Administratorem danych jest: Fundacja Procello, ul. Brzechwy 71 lok. 312, 60-195 Poznań, NIP: 7792324904, KRS: 0000292242
2. Fundacja Procello gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania. 
3. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.
4. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email:   procello@procello.pl
5. Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania,usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
6. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
7. Rezerwacja i zakup lekcji online odbywa się za pomocą technologii dostarczonej przez systemy MS Office i jest tam realizowana. Opłaty realizowane zostają przy pomocy systemu Stripe lub przez przelew tradycyjny 
8. Dane Osobowe mogą zostać przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.
9. Dane mogą być powierzone m.in., następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:
a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne;
b. dostawcy oprogramowania, w tym oprogramowania analitycznego,
c. dostawcy treści Serwisu, w tym z wykorzystaniem ich oprogramowania.

1. The data administrator is Pro Cello Foundation, ul. Brzechwy 71 , 60-195 Poznań, NIP: 7792324904, KRS: 00002922422. 

2. The Pro Cello Foundation collects and processes Users’ data for the proper performance of the service. It may process the User’s data: name, surname, date of birth, e-mail address, telephone number, and home address. 

3. We use the data provided by Google and Facebook for statistical purposes and to increase the relevance of targeted ads. It means “cookies” 

4. To contact the administrator of personal data: email address: procello@procello.pl

5. You can contact with data administrator, and request access to your data to rectify, delete, transfer, or limit the processing or may object to their further processing. 

6. Administrator may transfer or disclose Personal Data when it is necessary to provide the contract. 

7. Booking and lesson payment is made using technology implemented and provided by the MS Office system. Payment is realized via the Stripe system.

8. Personal Data may be transferred based on a contract for entrusting the processing of personal data unless the law excludes such an obligation. Entrusting the processing of Personal Data will ensure the protection of Personal Data by the Personal Data Protection Act at a level at least the same as the security the Administrator applies. 

9. Data may be entrusted, among others, to the following categories of recipients: 

a. companies providing services to the Administrator, including accounting and legal services; 

b. software suppliers, including analytical software, 

c. Website content providers and software.